Ýòî ïðîñòî… ñò. Âëàäèìèð Ñàõàðöåâ

«Ýòî ïðîñòî… ñò. Âëàäèìèð Ñàõàðöåâ» из альбома «Ïîþ ñòèõè 71» исполнителя Âëàäèìèð Ïîëóíè÷åâ. Год выпуска: 2012. Трек 1 172. Жанр: Áàðäîâñêàÿ ïåñíÿ.

Leave a Reply

Ваш адрес email не будет опубликован.